Villkor

Innehållsförteckning

 1. omfattning
 2. Avtalets ingående
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Äganderätten
 7. Ansvar för brister (garanti)
 8. Tillämplig lag
 9. Alternativ tvistlösning

omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter ”GTC”) för Renate Iorio, som agerar under ”SinnerRock Festival” (hädanefter ”säljare”), gäller alla avtal för leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad ”kund”) med säljaren med avseende på de varor som säljaren visar i sin onlinebutik. Inkluderingen av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 Dessa villkor gäller i enlighet därmed för kontrakt för leverans av kuponger, såvida inte annat uttryckligen anges.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som övervägande inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

Avtalets ingående

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att de valda varorna har placerats i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande kontraktbjudande för varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), där kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom mottagandet av varorna är avgörande, eller
 • genom att be kunden betala efter att ha gjort sin beställning.

 

Om det finns flera av de ovannämnda alternativen avslutas avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunden och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda tidsperiod, betraktas detta som ett avslag på erbjudandet, vilket leder till att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4Om betalningsmetoden ”PayPal Express” väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter: ”PayPal” ), med förbehåll för PayPal – användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – under betalningsvillkoren utan PayPal-konto kan du se på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden väljer ”PayPal Express” som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren redan godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som slutför orderprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning tillsammans med dessa villkor. Dessutom arkiveras kontraktstexten på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade kundkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan du skickar sin beställning.

2.6 Innan du gör en bindande beställning med säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som används för att förstora skärmen på skärmen. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har gett för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. När SPAM-filter används måste kunden särskilt se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part i uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras.

Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

3.3 Ångerrätten gäller inte konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen när avtalet ingås och vars enda bosättnings- och leveransadress är utanför Europeiska unionen när avtalet ingås.

Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå som säljaren inte ansvarar för och som bärs av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnaderna för att överföra pengar från kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför EU.

4.3 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har överenskommits, betalas betalning omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.5Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal behandlas betalningen av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter: ”PayPal” ), under PayPal – Användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – under villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto kan visas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Om du väljer betalningsmetod för kreditkort förfaller fakturabeloppet omedelbart efter avtalets ingående. Betalningsmetoden för kreditkort behandlas i samarbete med secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.secupay.ag) till vilken leverantören tilldelar sitt betalningsanspråk. Secupay AG samlar in fakturabeloppet från kundens angivna kreditkortskonto. I händelse av ett uppdrag kan betalningar endast göras till secupay AG med en skuldavskrivande effekt. Kreditkortet debiteras omedelbart efter att kundorder har skickats i onlinebutiken. Även om betalningsmetoden kreditkortsbetalning via secupay AG har valts, är leverantören fortfarande ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, leverans, returer, reklamationer, återkallande och returer eller kreditnoter.

Leverans- och leveransvillkor

5.1 Leveransen av varorna sker på leveransvägen till den leveransadress som kunden anger, såvida inte annat avtalats. Vid hanteringen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Trots detta är den leveransadress som kunden lagrade hos PayPal vid betalningstillfället avgörande när du väljer PayPal-betalningsmetod.

5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka varorna till säljaren eftersom leverans till kunden inte var möjlig, bär kunden kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för omständigheterna som ledde till omöjlig leverans eller om han tillfälligt hindrades från att acceptera den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren meddelade tjänsten med rimlig tid i förväg. Dessutom gäller detta inte fraktkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om kunden utövar sin ångerrätt, gäller bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Om lokal insamling väljs måste köparen kontakta säljaren för att ordna ett eventuellt upphämtningsdatum. Köparen får ett e-postmeddelande från SinnerRock med kontaktinformationen för upphämtningsdatumet

5.4 Kuponger ges till kunden enligt följande:

 • genom nedladdning
 • via e-post
 • med post

Äganderätten

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills det skyldiga köpeskillingen har betalats i sin helhet.

Ansvar för brister (garanti)

7.1 Om den köpta artikeln är defekt, gäller bestämmelserna i lagstadgat ansvar för defekter.

7.2 För begagnade varor gäller följande: Anspråk på brister undantas om bristen inte uppträder förrän ett år efter leverans av varorna. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varorna kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden. Förkortningen av ansvarsperioden till ett år gäller dock inte

 • för saker som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess brist,
 • för skadeståndskrav och återbetalning av kostnader från kunden, liksom
 • i händelse av att säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet.

7.3 Kunden uppmanas att klaga till leverantören om levererade varor med uppenbara transportskador och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

7.4 Köp av konsertbiljetter är slutgiltigt. Återbetalningar eller returer accepteras inte ens vid avbokning av konserten, såvida inte en förhandsdeklaration har gjorts på biljettens sida.

Tillämplig lag

8.1 Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning gäller alla rättsliga förhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationellt köp av lös gods. När det gäller konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån skyddet som beviljas genom obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte dras tillbaka.

8.2 När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller detta lagval inte för konsumenter som inte tillhör någon EU-medlemsstat vid avtalets ingående och vars enda hemvist och leveransadress är utanför EU. Unionen när avtalet ingås.

Alternativ tvistlösning

9.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol som uppstår till följd av onlineförsäljning eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

9.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämndsnämnd.

[gzd_complaints]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]